Algemene voorwaarden

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum Coach gebruikt.
1. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Incasso vindt plaats rond de 27e van elke maand. Bij een storno wordt
nogmaals geïncasseerd rond de 15e van de volgende maand.
2. Als het een automatische incasso betreft wordt het bedrag maandelijks of ineens afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer. Dit is afhankelijk van de voorwaardes die gekoppeld zijn aan het
door u gekozen lidmaatschap.
3. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling.
Bij een storno wordt er € 5,- euro kosten in rekening gebracht. Bij het
niet tijdige betaling wordt u een nota toegezonden van de totaal openstaande facturen, verhoogd met € 25,- euro administratiekosten. Na
een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van
een incassobureau. De kosten hiervan komen voor uw rekening.
4. Sportcentrum Coach behoudt zich het recht voor om prijzen openingstijden, faciliteiten, diensten, algemene voorwaarden en huisregels
te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.1 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en wordt zonder
opzegging steeds met een kalendermaand verlengd. Opzegging van uw
lidmaatschap dient schriftelijk op de club met een ledenserviceformulier
van Sportcentrum Coach plaats te vinden. Met een opzegtermijn van
minimaal 1 volledige kalendermaand voor verloop van de
geldigheidstermijn.
5.2 Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken
op eerder betaalde registratiekosten, vooruitbetalingen of enige andere
tegoeden. U ontvangt een kopie van het ledenserviceformulier wat als
enig bewijs geldig is.
6. Als u besluit uw lidmaatschap op te zeggen, vervalt uw éénmalige
betaling van inschrijving en bent u bij her-inschrijving opnieuw
inschrijfgeld verschuldigd.
7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan
derden. Bij verlies of diefstal van uw clubcard dient u zo snel mogelijk
contact op te nemen met Sportcentrum Coach. Sportcentrum Coach
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik
van uw clubcard.
8. Bij verlenging van het lidmaatschap komen eventuele resterende
bezoeken automatisch te vervallen.
9. Alle lidmaatschappen starten op de eerste dag van de maand.
Schrijft een lid zich in op een andere datum dan de eerste van de
maand dan begint de aangegane lidmaatschapsperiode op de eerste
dag van de volgende maand. De periode van de inschrijfdatum tot aan
de startdatum van het lidmaatschap wordt naar rato in rekening gebracht.
10. Sportcentrum Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens het sporten, cursus of het verblijf binnen
Sportcentrum Coach.
11. Sportcentrum Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel
ontstaan door het gebruik van de zonnebank. Wij raden u dringend aan om oogdopjes en geschikte zonnecrème te gebruiken.
12. Sportcentrum Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies
of diefstal van kleding of ander eigendommen. De kleding lockers die
gratis beschikbaar worden gesteld zijn niet geschikt voor waardevolle
spullen. Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten.

13. Tijdens de vakanties geldt een aangepast rooster, dit wordt tijdig
bekend gemaakt. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen jeugdles-
sen of er moet meer dan voelde animo zijn dan kunnen er lessen tegen
eventuele bijbetaling worden gegeven.
14. Ieder lid dient zich aan de algemene voorwaarden & huisregels te
houden. Sportcentrum Coach behoudt zich het recht voor, bij ernstige
of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
15. Sportcentrum Coach behoud zich eveneens het recht voor om
zonder opgaaf van reden personen te weigeren c.q. het lidmaatschap te
beëindigen.
16. Bij verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch, U dient
hiervoor een aanvraag te doen met het bewijs van inschrijving bij betreffende gemeente.
17. Bruikleen artikelen dienen onbeschadigd ingeleverd te worden. Is er
schade dan worden daarop redelijkerwijze kosten voor in rekening
gebracht.

HUISREGELS
1. U dient te allen tijde uw clubcard mee te nemen wanneer u komt
sporten. (Zonder card heeft u geen toegang tot Sportcentrum Coach.)
2. Bij gebruik van de toestellen en/of betreding van de lounge / trai-
ningsruimte in sportkleding, is een handdoek verplicht.
3. Schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen zijn in de trai-
ningsruimten niet toegestaan.
4. Het is verplicht correcte kleding te dragen. Ook gerafelde, gescheur-
de of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
5. Roken is in het gehele pand en bij de ingang niet toegestaan.
6. Leg na uw training losse gewichten terug op hun plaats. Maak het
apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon voor leden na u.
7. Het is niet toegestaan voor of tijdens het sporten drugs en/of alcohol
te nuttigen/gebruiken.
8. Aanstootgevende en/of opzichtige tatoeages dienen door kleding
bedekt te zijn.
9. Het is niet toegestaan zich kledinglockers toe te eigenen voor langer
gebruik dan 1 bezoek.
10. Leden onder de 15 jaar hebben geen vrije toegang tot de fitness-
zaal of volwassen lessen. Zij kunnen alleen op de daarvoor bestemde
tijden gebruik maken van onze faciliteiten.

Voor de complete algemene voorwaarden zoals zijn overeengekomen
tussen NLActief en de consumentenbond willen wij u verwijzen naar de
website van onze brancheorganisatie NLActief.

arrow-down